Szwajcarskie Standardy Bezpieczeństwa Incognito HR

This post is also available in: Angielski Francuski

Bunkier prywatności: bezpieczeństwo danych po szwajcarsku!

Jedno z najbezpieczniejszych państw świata, które od ponad 200 lat zachowuje neutralność, znajduje się w Europie. Szwajcaria to kraj o powierzchni niewiele większej niż województwo mazowieckie, ale z potężnym zapleczem ochrony danych i prywatności. Wielopoziomowe bezpieczeństwo dotyczy nie tylko przepisów prawnych, ale także ustroju politycznego oraz władzy sądowniczej. Przekonajmy się, jak wyglądają szwajcarskie standardy bezpieczeństwa i kodowania danych!

Neutralność w świecie konfliktów

Szwajcaria – jak żaden inny kraj – wie, jak zachować neutralną pozycję w świecie, targanym konfliktami. Mimo że w XIX wieku Europę ogarnęły narodowe powstania, określane zbiorczą nazwą „Wiosny Ludów”, a w XX wieku przez Ziemię przetoczyły się 2 największe konflikty zbrojne w dziejach świata, Szwajcaria od 1815 roku utrzymuje neutralność.

Nic więc dziwnego, że regularnie przyciąga ona zarówno osoby fizyczne , jak i prawne do skorzystania ze swojego parasolu bezpieczeństwa.

Neutralność Szwajcarii nie jest jednak podyktowana lękiem, ale spójną i świadomą wizją całego kraju. Świadczy o tym, chociażby obowiązkowa służba wojskowa dla każdego mężczyzny i coroczny, przymusowy udział w kursie strzeleckim. Szwajcaria to kraj z głębokimi tradycjami w zachowaniu bezpieczeństwa. Od lat chroni swoich obywateli przed śmiercią, poniesioną w wyniku konfliktów zbrojnych, jednocześnie skupiając się na dobrobycie wszystkich mieszkańców.

W końcu, jaki kraj oprócz Szwajcarii może zagwarantować bezpieczne miejsce w bunkrach dla wszystkich obywateli na wypadek wojny nuklearnej?

Dziś Szwajcarskie Standardy Bezpieczeństwa wykraczają poza konflikty zbrojne i przenoszą się do Internetu, gdzie w XXI wieku czyha na użytkowników wiele zagrożeń…

Wielopoziomowa struktura bezpieczeństwa

Pierwsze ślady bezpieczeństwa w zakresie ochrony i kodowania danych widać już w szwajcarskim ustroju politycznym, na który pożądliwie spoglądają inne państwa. Drugim śladem jest działalność szwajcarskich sądów i ich niezależność od władz innych krajów w kontekście odtajnienia jakichkolwiek danych osobowych. Trzeci ślad bezpieczeństwa danych znajduje się w szwajcarskim prawie, które wolne od europejskich dyrektyw, stawia w centrum działania ochronę prywatności każdej osoby.

Kruchy związek z Unią Europejską

W 2001 roku Szwajcarzy przystąpili do referendum, które miało zadecydować, czy ich ojczyzna stanie się częścią Unii Europejskiej. Mieszkańcy starego kontynentu wstrzymali oddech, zadając sobie pytanie, czy to możliwe, aby kraj tak neutralny, wstąpił w szeregi wspólnoty?!

To mógł być przełom, do którego nigdy nie doszło. Aż 77% głosujących Szwajcarów opowiedziało się przeciwko wejściu do UE. Władze kraju odrzucały natomiast wszelkie pomysły rozpoczęcia jakichkolwiek rozmów o ewentualnej sygnaturze.

Szwajcaria nie jest krajem zatwardziałym ani upartym. Wręcz przeciwnie. To kraj rządzony/zarządzany w przemyślany sposób. Dlatego – mimo odrzucenia UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Szwajcaria w 2008 roku dołączyła do układu Schengen, otwierając się na nowe możliwości, jednocześnie dając innym krajom pokaz, jak powinna wyglądać prawdziwa demokracja i bezpieczeństwo.

Szwajcaria: najmocniejsza demokracja w Europie

Gdyby Szwajcaria była komiksowym herosem jej supermocą byłoby referendum.

Od 1884 roku w Szwajcarii przeprowadzono prawie 600 referendów ogólnokrajowych. Dla porównania w Polsce od II wojny światowej było ich zaledwie 7. Według szacunków w Szwajcarii odbywa się więcej referendów niż we wszystkich innych krajach świata łącznie, a ich zakres jest znacznie szerszy.

W przypadku większości państw referenda zwołuje się w przypadku zmian w konstytucji lub chęci dołączenia do organizacji międzynarodowych (np. UE). Z kolei w Szwajcarii obywatele decydują również o sprawach lokalnych, które tylko pozornie wyglądają na mniej znaczące . „Pozornie”, ponieważ w Szwajcarii drabina administracyjna i polityczna jest odwrócona do góry nogami.

Oznacza to, że władze centralne nie narzucają zadań władzom lokalnym, ale władze lokalne mogą przekazywać nadmiar swoich obowiązków władzom z wyższych szczebli. Co za tym idzie, bez zgody władz poszczególnych gmin, okręgów (odpowiednik polskich powiatów) oraz kantonów (odpowiednik polskich województw), władze centralne nie mogą im niczego nakazać.

Specyfika ustroju politycznego ma duże znaczenie w kontekście bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności. Otóż jeśli obywatele poczują się zagrożeni, mogą natychmiast zorganizować referendum, które spowoduje zmianę prawa i jeszcze lepszą ochronę danych. Wystarczy zaledwie 100 000 podpisów, co przy gotowości całego narodu do głosowania, nie jest wygórowaną liczbą.

Kraj bez prezydenta, premiera i opozycji

Szwajcaria jest przykładem, że kraj bez prezydenta, premiera i opozycji może istnieć! Co więcej, może być również jednym z najlepiej rozwiniętych społecznie państw na świecie (2 miejsce wg rankingu Human Development Index z 2019 r.), mieć jedną z największych gospodarek świata (20 miejsce wgdanych Banku Światowego z 2019 r.) oraz przewodzić całemu światu w zakresie ochrony danych i prywatności.

Na czele Szwajcarii stoi Rada Federalna, złożona z 7 członków, wyłanianych spośród 4 najsilniejszych partii o różnych poglądach politycznych i ideologicznych. Każdy z 7 członków Rady Federalnej, pełni przez rok funkcję Prezydenta Federalnego. Członkowie dzielą między siebie zarządzanie poszczególnymi resortami:

 • obronności kraju,
 • spraw wewnętrznych,
 • spraw zewnętrznych,
 • finansów,
 • gospodarski,
 • sprawiedliwości,
 • energetyki.

Decyzje Rady Federalnej muszą zapadać jednomyślnie. Oznacza to, że pomimo różnic światopoglądowych i politycznych, członkowie Rady skupiają się na współpracy i wypracowaniu porozumienia dobrego dla obywateli. W ten sposób w Szwajcarii nie walczy się z opozycją, ale kooperuje, unikając jednocześnie konfliktów na tle ideologicznym.

Bezpieczeństwo gwarantowane przez ustrój polityczny jest wzmocnione również przez pojęcie funkcji polityka. W Szwajcarii bycie politykiem nie jest równoznaczne z wykonywanym zawodem, ale wiąże się wyłącznie z mandatem społecznym, często realizowanym bez korzyści materialnych. W rezultacie polityk jest niezależny i wolny od wszelkich wpływów.

Szwajcarskie standardy bezpieczeństwa danych

Szwajcaria dysponuje nie tylko najlepszymi technologiami w zakresie ochrony prywatności, ale również sposobami na przechowywanie i kodowanie danych oraz zapobieganiem przed udostępnianiem ich osobom postronnym.

Prawo do prywatności w Szwajcarii reguluje artykuł 13 Konstytucji Federalnej. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z 19 czerwca 1992 r. (Swiss Federal Data Protection Act, w skrócie: DPA), Szwajcaria gwarantuje ścisłą ochronę prywatności i zakaz niemalże każdego działania, w celu przetwarzania danych osób, które nie wyraziły na to zgody.

Na straży DPA stoi Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych. Nadzoruje on zgodność między postępowaniem poszczególnych organów a prawem prywatności, udziela porad w zakresie ochrony danych, prowadzi dochodzenia w przypadku ewentualnych naruszeń oraz wydaje zalecenia na temat właściwych praktyk ochrony danych.

Przetwarzanie danych w Szwajcarii jest możliwe tylko wtedy, gdy jest zgodne z:

 • zasadą legalności (zachodzi zgodność z prawem),
 • zasadą proporcjonalności (jest niezbędne do zamierzonego celu i rozsądne w stopniu naruszenia prywatności),
 • zasadą celu (występuje w określonym celu, wskazanym w chwili zbierania danych),
 • zasadą przejrzystości (jest klarowne dla osób, której dane są zbierane),
 • zasadą dokładności (występuje aktualność przetwarzanych danych).

Ktokolwiek przetwarza dane osobowe, jest zobowiązany do zapewnienia najwyższego poziomu ich ochrony poprzez techniczne środki i narzędzia oraz pełną poufność. W przypadku ujawnienia danych osobom trzecim grożą sankcje w postaci kary grzywny, sięgającej nawet do 250 000 CHF (ponad 1 000 000 złotych). Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych może również zobowiązać karany podmiot do poprawienia, zaprzestania lub całkowitego usunięcia zagrożonych danych osobowych, w celu ich ochrony i bezpieczeństwa.

Każdy poszkodowany ma również prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu szkód moralnych.

RODO czy DPA? Europa czy Szwajcaria?

Jako że Szwajcaria nie jest częścią ani UE, ani EOG, mogła wypracować własny system bezpieczeństwa i kodowania danych. W rezultacie większość państw europejskich posługuje się standardami RODO, natomiast w Szwajcarii obowiązuje DPA. Różni się ono na tle RODO przede wszystkim zakresem osób, których dane podlegają ochronie. O ile prawo prywatności według RODO chroni tylko osoby fizyczne, o tyle DPA w Szwajcarii gwarantuje również bezpieczeństwo osobom prawnym!

Oznacza to, że nie tylko „Jan Kowalski”, ale i jego firma podlega ochronie prywatności według szwajcarskiego prawa.

Warto również zaznaczyć, że w 2010 roku Sąd Najwyższy w Szwajcarii uznał, że adresy IP także są danymi osobowymi i nie mogą być wykorzystywane w celu śledzenia osób w Internecie bez ich wiedzy.

Dzięki dopasowaniu DPA do dyrektyw europejskich także Polacy mogą skorzystać ze szwajcarskich standardów bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania, przekazywania i przechowywania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych do innych państw

Według przepisów UE, wszystkie kraje nienależące do Unii lub EOG, są zaliczane do „państw trzecich” i podlegają surowym zasadom w kwestii potencjalnego przekazywania danych osobowych.

Szwajcaria – dzięki skutecznemu i własnemu prawu prywatności – według Komisji Europejskiej zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych. W rezultacie państwa, należące do EOG (i pozostałe kraje świata), mogą korzystać z najwyższych szwajcarskich standardów bezpieczeństwa i kodowania danych. Taki krok wiąże się z pełnym zabezpieczeniem informacji poufnych, również dzięki oporowi szwajcarskich sądów przed ich odtajnianiem.

Nie bez powodu to właśnie arbitrzy ze Szwajcarii są bardzo chętnie wybierani do rozstrzygania międzynarodowych sporów. Ich neutralność i umiejętności mają korzenie w krajowej strukturzesądowniczej , która wyróżnia się wyłącznie jedną instancją, mogącą zaburzyć pierwotną decyzję arbitrów. W rezultacie sprawy trwają krótko, a kary i sankcje uderzają natychmiast i bezpośrednio w sprawców, także w zakresie naruszania danych osobowych.

Próba przekazywania danych poza obszar Szwajcarii jest ściśle regulowana przez prawo i w pełni niezależna od europejskich traktatów. Dzięki autonomicznej polityce prywatności szwajcarskie sądy nie muszą ulegać władzom innych krajów w kwestii przekazania i odkodowania zaszyfrowanych danych. Praktyka pokazuje, że jeśli sprawa nie dotyczy okrutnych zbrodni, sędzia od razu uchyla wszelkie wnioski o odtajnienie danych.

Tym samym, ulokowanie serwerów platformy internetowej w Szwajcarii można porównać do wybudowania ogromnego i wytrzymałego muru między użytkownikami a potencjalnym niebezpieczeństwem.

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

Dewiza Szwajcarii brzmi: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Wydaje się, że nie ma lepszego podsumowania działań tego kraju oraz całego narodu. Choć, jak każde państwo boryka się z problemami, to jednak jako nieliczne nie musi udowadniać, że zależy mu na dobru obywateli oraz ludzi.

Szwajcaria jest krajem, który wyłamuje się spod jarzma UE i jurysdykcji USA w zakresie ochrony prywatności. Wielopoziomowe struktury bezpieczeństwa sięgają: ustroju politycznego, konstytucji, ustaw, traktatów z innymi państwami oraz władzy sądowniczej. W połączeniu z najskuteczniejszymi praktykami szyfrowania i przechowywania danych, powstają Szwajcarskie Standardy Bezpieczeństwa, z których korzystają firmy na całym świecie. W tym również nasza platforma rekrutacyjna Incognito Human Resources.

Dla Twojego bezpieczeństwa, komfortu i gwarancji anonimowości, korzystamy z najlepszego schronienia na świecie . To właśnie w Szwajcarii zbudowaliśmy dla Ciebie prywatny bunkier ochrony Twoich danych.

This post is also available in: Angielski Francuski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.